Podmínky použití » www.andullasys.cz

Podmínky použití

Níže uvedené podmínky představují právně závaznou dohodu mezi Vámi a hhp. Okamžikem přístupu na webové stránky a/nebo sledováním či používáním těchto webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky a že s nimi souhlasíte a že se zavazujete dodržovat platné zákony a předpisy, včetně těch, které se týkají zahraničního obchodu. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nemůžete používat webové stránky hhp.

Webové stránky hhp mohou obsahovat odkazy na jiná vlastnická práva a informace o autorských právech, která musí být splněna a dodržována. Chtěli bychom upozornit, že informace na této stránce mohou obsahovat technické nepřesnosti a překlepy.

hhp si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo revidovat informace na svých webových stránkách, a to bez předchozího upozornění. To se týká rovněž modifikací a/nebo zdokonalení svých výrobků uvedených na této webové stránce.

hhp neakceptuje žádnou záruku nebo odpovědnost za úplnost a přesnost informací zprostředkovaných hhp. Příjemce nese riziko používání těchto informací, hhp neakceptuje žádnou záruku nebo odpovědnost za schopnost řešit problémy, které byly způsobeny informacemi zprostředkovanými hhp. Poskytnutím informací neuděluje hhp v žádném případě práva k užívání patentů, jiného duševního vlastnictví nebo autorských práv.

hhp žádá, aby žádné důvěrné informace nebo informace o autorských právech nebyly hhp zasílány prostřednictvím této webové stránky. Mějte prosím na paměti, že nepovažujeme jakékoliv takto zaslané informace nebo materiály za důvěrné. Nicméně i v případě, že hhp obdrží důvěrnou informaci nebo materiál, udělujete tím hhp neomezené a neodvolatelné právo
je používat, představovat, modifikovat, reprodukovat, využívat, zasílat a distribuovat. Rovněž souhlasíte s tím, že hhp má právo použít k jakémukoliv účelu know-how, nápady, techniky nebo koncepce, které jste nám zaslali.

Přesto však hhp nesdělí Vaše jméno ani Vás nebude uvádět jako odesilatele informací nebo materiálů při jejich zveřejnění, pokud:

neobdrží hhp Váš souhlas jmenovat Vás jako odesilatele, nebude Vás hhp předem informovat, že materiál pro určitou část této webové stránky nebo informace jsou zveřejňovány pod Vaším jménem, nebo pokud to vyžadují právní ustanovení.

Celosvětová platnost
Informace a obrázky umístěné hhp na jejich webových stránkách mohou obsahovat křížové odkazy nebo informace o výrobcích a službách, které nemusejí být dostupné ve Vaší zemi. Takovéto odkazy neznamenají, že hhp nabídne nebo má v úmyslu nabízet tyto výrobky, programy nebo služby ve Vaší zemi.

Povinnosti hhp, pokud se týká jejich výrobků, jsou bez výjimky omezeny na rozsah odsouhlasený ve smlouvě. Pokud obdržíte od hhp výrobek prostřednictvím těchto webových stránek, aniž byste uzavřeli další smlouvu, získáte tento výrobek nebo službu ve stavu „tak jak je“. To znamená, že zde není žádná záruka nebo garance pro tuto položku (ať již výslovná nebo implicitní) a užíváte ji na své vlastní riziko.

Obchodní vztahy
hhp neposkytuje žádné záruky, pojištění nebo záruky pro jiné webové stránky, na které se můžete dostat prostřednictvím webových stránek hhp. Pokud vstoupíte na webovou stránku, která není hhp, jedná se o otevřenou webovou stránku, nad jejímž obsahem nemá hhp kontrolu. To se týká rovněž webových stránek, na nichž může být logo hhp. Kromě toho odkaz z webové stránky hhp na jinou webovou stránku neznamená, že podporujeme její obsah nebo se s ním sami identifikujeme. Domníváme se, že je záležitostí návštěvníka webových stránek hhp si zajistit, že aplikace, které používá, neosahují viry, červy, trojské koně a ostatní věci destruktivního charakteru.

V žádném případě není hhp odpovědná Vám ani třetím stranám za jakoukoliv přímou, nepřímou, zvláštní nebo následnou škodu vzniklou následkem používání webových stránek hhp či webových stránek odkazovaných ze stránek hhp. Rovněž je vyloučena jakákoliv odpovědnost za ušlý zisk, přerušení provozu, ztrátu programů nebo jiných dat ve Vašich IT systémech. To se vztahuje i na případ, kdy jsme neupozornili na možnost takovýchto ztrát.

Veškeré informace zprostředkované hhp jsou ve stavu „tak jak je“.
Hhp ať již výslovně nebo implicitně neposkytuje záruku či garanci, že poskytnutá informace slouží zvláštnímu účelu, může být nabízena, či že neporušuje duševní vlastnická práva. Hhp může upravit tyto podmínky revizí tohoto dokumentu.

Užíváním této webové stránky hhp potvrzujete svůj souhlas s veškerými jejími dodatky. S ohledem na tuto skutečnost byste měli tuto webovou stránku navštěvovat pravidelně, tak abyste se seznámili s aktuálně platnými podmínkami.

Autorská práva
Obsah, obrázky, grafické znázornění a další práce zveřejněné na těchto webových stránkách a rovněž tak jejich dispozice a přidružený kód podléhají německému autorskému právu a ostatním ochranným zákonům.

Jakákoliv reprodukce, editace, distribuce a jiný druh využití vyžaduje předchozí písemný souhlas hhp GmbH.

Část obsahu na těchto webových stránkách podléhá autorskému právu třetích stran a je používána jako součást této prezentace s jejich výslovným souhlasem.

Podmínky použití „Zkušebního ošetření“

Poskytnutá položka
Během „zkušebního ošetření“ (krátkodobé použití), poskytne hhp GmbH zákazníkovi za stanovenou cenu systém ANDUMEDIC® s příslušenstvím. Účelem tohoto „zkušebního ošetření“ je umožnit zákazníkovi vyzkoušet si tuto formu léčby a seznámit se se systémem ANDUMEDIC®.

Rozsah použití
Zákazník se zavazuje věnovat systému ANDUMEDIC® při používání zvláštní péči. Zákazník je odpovědný za veškeré škody způsobené nesprávnou obsluhou systému ANDUMEDIC®. To se vztahuje i na případy, kdy dojde ke ztrátě nebo je systém ANDUMEDIC® vrácen neúplný.

Odpovědnost
Ihned poté, co došlo k poškození systému ANDUMEDIC® , musí být hhp GmbH o této skutečnosti informována. Škoda způsobená nesprávným používáním musí být nahrazena na úkor zákazníka.

Vrácení
Po skončení „zkušebního ošetření“ vrátí zákazník zpět hhp GmbH. hhp GmbH je oprávněna, i během „zkušebního ošetření“, kdykoliv požadovat vrácení systému ANDUMEDIC® zpět. V takovém případě budou přiměřené náklady zákazníkovi vráceny. Zákazník nemá právo na zadržení.

Předání bez vad
hhp GmbH musí být informována do 48 hodin po převzetí o jakýchkoliv závadách systému ANDUMEDIC®. V opačném případě je považován systém ANDUMEDIC® za bezvadný a kompletní.

 

hhp GmbH

Stav: březen 2016

Kontakt: info@andullasys.cz