Nákupní podmínky » www.andullasys.cz

Nákupní podmínky

1. Zásady
Na nákupní objednávky a smlouvy uzavřené s naší společností platí pouze naše Nákupní podmínky. Dodavatelské prodejní podmínky, které se liší od našich Nákupních podmínek nebo od jiných dohod v souvislosti s objednávkou nebo uzavřenou smlouvou, jsou pro nás závazné pouze v případě, že byly námi potvrzeny jako dodatek našich Nákupních podmínek.

2. Objednávání
Platné jsou pouze podepsané objednávky nebo písemně uzavřené smlouvy. Telefonické a ústní objednávky jsou pro nás závazné pouze v případě následného písemného potvrzení.

3. Potvrzení objednávky
Očekáváme, že písemné potvrzení objednávky se závaznou dodací lhůtou bude provedeno do 5 dnů.

4. Cena
Zvýšení ceny musí být námi potvrzena písemně. V případě, kde podmínky na trhu umožní snížení ceny, bude dohodnutá cena přiměřeně snížena. To se týká také ročních objednávek. V případě, že nebylo dosaženo dohody o nové ceně, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy. Pokud nebylo dohodnuto jinak, ceny zahrnují dopravu včetně balení.

5. Doručení
Změny v našich objednávkách a smlouvách jsou možné pouze s naším předchozím písemným souhlasem. Dodavatel je povinen přesně dodržet dodací lhůty uvedené v objednávce nebo v jiných smlouvách. V případech, kdy dodací lhůty nejsou dodrženy vzhledem k okolnostem sdělených dodavatelem, jsme oprávněni dle naší úvahy odstoupit od smlouvy a nabýt náhradní plnění od třetí strany, nebo žádat náhradu škody či smluvní pokutu z důvodu neplnění, aniž by tím byly ovlivněny naše další právní nároky. Vícenáklady způsobené pozdními dodávkami či plněním nám budou dodavatelem nahrazeny. Akceptace dodávky nebo plnění neznamená vzdání se nároků na náhradu škody. Vyšší moc zbavuje dodavatele odpovědnosti pouze v případě, že nás o ní včas informoval.

6. Fakturace
Požadujeme 2 originály faktury. Faktury musí souhlasit s čísly a popisy uvedenými na objednávce.

7. Požadavky na kvalitu
Dodavatel je povinen vyhovět požadavkům technické specifikace požadovaným pro jeho plnění a zajistit, aby kvalita dodávky byla v souladu s požadavky na zajištění kvality.

8. Akceptace
Průmyslové spory, přerušení provozu, nevyhnutelné překážky v montáži a další faktory mající za následek sníženích našich požadavků, stejně jako případy vyšší moci, nás zbavují povinnosti akceptace.

9. Odpovědnost za výrobek
Pokud budou proti nám uplatněny nároky v důsledku porušení zákonných bezpečnostních předpisů nebo podobných předpisů vyplývajících z místního nebo mezinárodního práva (odpovědnost za výrobek), dodavatel nás musí odškodnit za vzniklou ztrátu v případě, kdy jeho plnění bylo vadné a bylo příčinou škody.

10. Přechod rizika
Zákonná ustanovení platí pro přechod rizika v případě náhodné ztráty či poškození zboží.

11. Platební podmínky
Pokud nebylo dohodnuto jinak, faktury jsou placeny jak dále uvedeno: během 10 dnů se slevou 3%, během 30 dnů se slevou 2%, nebo po 60 dnech, vždy po obdržení zboží.

12. Dodání
Materiály a části námi dodané zůstávají naším vlastnictvím a mohou být používány pouze v souladu s naší specifikací. Jsme spoluvlastníky výrobků vyrobených s užitím materiálů nebo částí námi dodaných v poměru hodnoty této dodávky k hodnotě celého výrobku.

13. Výhrada
Zboží bude námi akceptováno s výhradou kontroly správnosti a vhodnosti. Dodavatel je odpovědný po dobu záruční lhůty za vady bez ohledu na to, zda tyto vady byly zjištěny ihned nebo až později, a to v takovém rozsahu, že jsme oprávněni se rozhodnout, bez ohledu na jiné zákonné opravné prostředky, pro bezplatné náhradní plnění, bezplatné odstranění vady nebo přiměřené snížení ceny.

14. Místo plnění a jurisdikce
Místem plnění je místo, kam má zboží být dodáno v souladu s našimi instrukcemi. Jurisdikce spadá pod soudy v Praze.

 

Andullasys s.r.o.

Stav: Březen 2016

Kontakt: info@andullasys.cz