Všeobecné obchodní podmínky » www.andullasys.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky home health products GmbH
(nadále Prodejce)

§1 Rámec podmínek
Dodávky, služby a nabídky Prodejce jsou založeny pouze na těchto Podmínkách. Ostatní smluvní podmínky netvoří součást smlouvy, i když jsme výslovně proti nim nevznesli námitky.

§2 Ceny
(1) Zda je celková cena zobrazena jako hrubá nebo čistá je uvedeno v poli “Celková cena v €“.
(2) Ceny jsou uvedeny na bázi „ze skladu Německo“ plus balení a doprava na místo dohodnuté ve smlouvě.

§3 Doručení/akceptované zpoždění
(1) V případě, že z viny Prodejce bude doručení nakupované položky zpožděno vůči dohodnutému termínu, Kupující poskytne přiměřený odklad 20 dní.
(2) V případě, že Kupující zpozdí akceptaci, je Prodejce oprávněn zpozdit plnění do doby, než Kupující zaplatí kupní cenu nebo poskytne za ni záruku.

§4§5 Odpovědnost
(1) V případě, že Prodejce musí nahradit v důsledku zákonných opatření v souladu s těmito Podmínkami ztráty způsobené mírnou nedbalostí, odpovědnost Prodejce je omezena: Odpovědnost existuje pouze v případě porušení podstatných smluvních povinností a je omezena na typické škody předvídatelné při uzavření smlouvy. Toto omezení se nevztahuje na ztrátu života nebo poškození zdraví. Totéž platí i pro ztráty způsobené vadou.
(2) Bez ohledu na zavinění Prodejce, jakákoliv odpovědnost Prodejce zůstává nedotčena v případě podvodného zatajení závady nebo vyplývající z akceptace záruky nebo rizika nákupu a v souladu se zákonem o odpovědnosti za výrobek.

§6 Výhrada vlastnictví
(1) Až do zaplacení celé kupní ceny uchovává si Prodejce vlastnické právo k dodanému zboží. Kupující nesmí používat zboží s výhradou vlastnictví.
(2) V případě uplatněného nároku třetích stran, zejména soudními exekutory, na zboží s výhradou vlastnictví je Kupující povinen poukázat na vlastnické právo Prodejce a bez prodlení jej o tom informovat.

§7 Placení/zápočet
(1) Dohodnutá kupní cena je splatná bez jakéhokoliv snížení – jako je sleva.
(2) Kupující je oprávněn k zápočtu pouze v případě, že jeho protinárok je nesporný a právně závazný.

§8 Vedlejší ujednání
Ústní dohody nebo vedlejší ujednání nebyly mezi stranami uzavřeny.

§9 Dohoda o bezplatném splátkovém plánu
V případě, že na základě dohody s Prodejcem je zákazník jako Kupující oprávněn platit kupní cenu ve splátkách, aniž by byl nucen poskytovat záruku za platbu splátek (Dohoda o bezplatném splátkovém plánu), platí následující: V případě, že je Kupující ve zpoždění o více než 10 dní částečně nebo úplně s platbou splátky nebo alespoň 10% splátky, je Prodejce oprávněn ukončit dohodu o splátkovém plánu bez udání důvodu. V takovém případě se veškeré zbývající částky stávají okamžitě splatnými.

§10 Jurisdikce
V případě, že zákazník je registrovaný obchodník, právnická osoba dle obecného práva nebo zvláštní fond podle obecného práva, leží pro obě strany jurisdikce pro veškeré spory ze smluvního vztahu u soudů Karlsruhe.

§11 Mezinárodní jurisdikce
Německé zákony platí pro všechny stávající nebo budoucí spory vyplývající ze smluvního vztahu. To neplatí v případě, že smlouva nebo nároky na základě smlouvy uzavřené jednotlivcem (zákazníkem) za účelem, který nelze přiřadit k povolání nebo obchodní činnosti této osoby, tvoří předmět řízení.

§12 Částečná neplatnost
Je-li nebo stane-li se jedno z ustanovení těchto Podmínek neplatné, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení.