Andullace studie

Viscerální studie

Účinky na strukturu viscerální tukové tkáně a její prozánětlivý účinek

Řešení

Dr. Guy Declerck, Medical Research Team Belgium
Prof. Dr. Peter Knolle, IMR Lausanne

Úvod

Rozdíl mezi oběma typy tukových tkání je znám teprve pouhá dvě desetiletí. Vnitřní pás tuku je žlutější, silněji prokrvený a má podstatně více buněčných typů. Dramatický význam tohoto rozdílu zůstával neznámý - možná proto, že viscerální tuk je jako relativně neviditelný přívažek nalepený na střeva. Na rozdíl od minulosti, kdy tuková tkáň platila prostě za ochablou hmotu, ji dnes chápeme spíše jako jakýsi druh žlázy s vnitřní sekrecí. Zatímco podkožní tuková tkáň provádí látkovou výměnu ve srovnání pomalu, břišní tuk je biochemicky vysoce aktivní.

Jedovaté látky obíhají v krevním a lymfatickém oběhu, shromažďují se a ukládají převážně v tukové a pojivové tkáni. Se zvýšením této tělu vlastní skládky odpadů viditelně klesají normální funkce orgánů. Objevují se nepravidelné obtíže, které se časem stávají chronickými (Rosen, 2004).

Tento začarovaný kruh ještě zhoršuje prozánětlivý účinek středového břišního tuku produkováním látek interleukin 6 a C-reaktivního proteinu. To je semeniště nejrůznějších prozánětlivých látek (Zeit Wissen, 2009). Logicky je tedy tato zásobárna tuku v centru současného zdravotního výzkumu.

Mechanismus vzniku následných chorob byl mezitím vyjasněn. Vše začíná tím, že tuková tkáň se zanítí. Přes vrátnicovou žílu jsou zánětlivé faktory předávány přímo do jater a zaplavují celé tělo. Postupně se tělesné buňky stávají rezistentními vůči inzulínu. Důsledkem je stařecký diabetes. Pokud se pak zanítí i cévy, snadno dojde k infarktu nebo mrtvici (Hauner, H. Fresenius Zentrum für Ernährungsmedizin, 2009).

Jasné odkazy z literatury, které se zabývají prozánětlivým účinkem viscerálního tuku, umožňují odhadnout ekonomickou hodnotu cílené výzkumné činnosti. Pokud je možné ovlivnit vznik středového břišního tuku, je možné zmírnit stávající symptomy či je zcela odstranit, popř. jim předejít.

Obr. 1. Tkáňová struktura břišní stěny sportovně aktivního muže (34 let), mírně aktivního muže (50 let) a neaktivního muže (55 let).

Zobrazení výsledků

Zkušební osoby (n=36), průměrný věk 46,3 roku, tělesná výška 181,6 cm, hmotnost 93,8 kg. Celkový podíl tělesného tuku 26,1 %, zvýšený podíl viscerálního tuku oproti normované hodnotě podle věku 19,3 %.

Výsledky krevních chemických testů tří podskupin Pla, AndI a AndII jsou zobrazeny v tabulce 1. Placebo skupina vykazovala v porovnání předtím-potom pouze minimální změny.

Hladina LDL cholesterolu
Zatímco celkové hodnoty cholesterolu vykazovaly pouze malé změny, u hodnot LDL se v podskupinách objevily podstatné rozdíly. Zatímco placebo vykazuje malý pokles parametru (-1,9 %), u obou verum skupin s andulací je jasné podstatné snížení (5,4 % - 8,8 %) zdraví škodlivé hladiny LDL. Při použití andulačního pásu jsou tyto žádoucí změny podstatně zřetelnější. Pokles škodlivého LDL cholesterolu rovněž optimalizuje kvocienty LDL/HDL a zajištuje lepší látkovou výměnu.

Hladina HDL cholesterolu
U hodnot HDL se v podskupinách vyskytují ještě výraznější rozdíly. Zatímco placebo skupina vykazuje malý pokles parametru (-2,6 %), obě verum skupiny s andulací zaznamenaly jasný nárůst zdraví prospěšné hladiny HDL (+8,1 % - 14,7 %).

Při použití andulačního pásu se tyto žádoucí změny jasně prokázaly. Vzestup dobrého HDL cholesterolu rovněž optimalizuje kvocienty LDL/HDL a zajištuje lepší látkovou výměnu. Čím nižší je tento kvocient, tím zdravější hladina cholesterolu.

Sedimentace
Výsledky zánětlivého markeru sedimentace pro tři podskupiny Pla, AndI a AndII jsou uvedeny v další tabulce. Také u tohoto parametru nevykazovala placebo skupina ve srovnání předtím-potom žádné změny. Ne tak obě podskupiny AndI a AndII.

C-reaktivní protein (CRP)
Analýza C-reaktivního proteinu přinesla pro tři podskupiny Pla, AndI a AndII následující výsledky.

Shrnutí

Celkové hodnoty cholesterolu vykazovaly pouze malé změny. U hodnot LDL se ovšem u jednotlivých podskupin vyskytly jasné rozdíly. Zatímco placebo skupina vykazuje malý pokles parametru, u obou verum skupin je jasně pozorovatelné podstatné snížení zdraví škodlivé hladiny LDL. Při použití andulačního pásu jsou tyto žádoucí změny ještě markantnější. Pokles škodlivého LDL cholesterolu rovněž optimalizuje kvocienty LDL/HDL a zajištuje lepší látkovou výměnu.

U hodnot HDL se u podskupin projevily ještě výraznější rozdíly. Zatímco placebo skupina vykazuje malý pokles parametru, obě verum skupiny s andulací zaznamenaly výrazný nárůst zdraví prospěšné hladiny HDL. Při použití andulačního pásu se tyto žádoucí změny projevují velice výrazně. Nárůst dobrého HDL cholesterolu rovněž optimalizuje kvocienty LDL/HDL a zajištuje lepší látkovou výměnu. Čím nižší je tento kvocient, tím zdravější hladina cholesterolu.

Výsledky zánětlivého markeru sedimentace vykazují u tří podskupin Pla, AndI a AndII podstatné rozdíly. Placebo skupina nevykazuje ve srovnání předtím-potom téměř žádné změny. Mírný nárůst sedimentace je v rozptylové oblasti a nevyžaduje žádnou další diskusi. Ovšem obě další podskupiny AndI a AndII vykazují podstatně sníženou sedimentaci. To naznačuje, že andulační terapie má za následek snížení sedimentace. To je o to silnější a statisticky významnější, je-li použit viscerální pás. Zjevně dochází díky zesílenému spojení stochastických frekvenčních vzorů podle andulačního principu přímo ve viscerální oblasti ke snížení zánětlivých procesů v břišním tuku.

Také výsledky zánětlivého markeru CRP dávají při srovnání předtím-potom u tří podskupin Pla, AndI a AndII jasný obraz. Také u tohoto parametru nevykazovala placebo skupina žádné změny. I v podskupině AndI bylo možné zjistit pouze minimální snížení již tak mírně zvýšeného CRP. V přímém srovnání se skupinou placebo je rozdíl bezvýznamný.

U skupiny AndII s andulačním pásem bylo možné nejprve pozorovat mírně zvýšenou vstupní hodnotu. Ta ovšem ve statistickém srovnání s oběma dalšími podskupinami představuje srovnatelné výstupní podmínky. Snížení parametru CRP po použití andulačního pásu lze, se znalostí kolísání v placebo skupině, jednoznačně přičíst účinku andulačního pásu. Zánětlivý marker CRP ještě jasněji než sedimentace ukazuje protizánětlivý účinek andulačního pásu. Souhrnně řečeno, předložený výzkum ukazuje pozitivní vliv cílené andulační terapie za pomoci viscerálního pásu na prozánětlivé působení nebezpečného břišního tuku.