Andullace studie

Subjektivní pociťování bolesti

Přímý vliv andulační léčby – subjektivní pociťování bolesti před a po andulační terapii

DGA provádí od roku 2011 empirický výzkum s dosud celkem více než 5 000 dobrovolníky. Výzkum se zaměřuje především na krátkodobé účinky andulační terapie u různých chronických a akutních potíží.

Pro zjištění přímého účinku se provádí srovnání před a po jednorázové aplikaci andulační terapie. Pomocí dotazníku je kromě existujících potíží a doplňujících informací evidováno aktuální vnímání bolesti. Používá se jedenáctistupňová škála (0 = bez bolesti; 10 = extrémní bolesti). Aplikace andulační terapie se provádí po 20 minut programem nastaveným na příslušné potíže. Testované osoby pak v přímé návaznosti na terapeutické sezení uvádějí opět na stupnici bolesti své momentální vnímání bolesti.

První vyhodnocení dat od 200 osob se konalo v létě 2011. Srovnání údajů (viz obr.) ukazuje zřetelný pokles pociťování bolesti po jednorázové aplikaci andulační terapie:

Obr. 1.: Srovnání potíží před a po intervenci se systémem andulační terapie (n = 200; HWS – krční páteř; BWS – hrudní páteř; LWS – bederní páteř; hlava; ruce; nohy; ostatní).

Obr. 1. ukazuje u potíží v různých částech těla zřetelnou tendenci ke zmírnění bolesti po andulační terapii. Průměrně se vnímání bolesti před terapií nacházelo na 3,8 bodech stupnice a po ní na 2,1. Vnímání bolesti se tak podařilo snížit o 1,7 bodu. Na základě dosavadních výsledků měření se ukazuje efekt na zmírnění bolesti u všech postižených částí těla ihned po jednorázové aplikaci andulační terapie. Aktuálně jsou sbírány další údaje, zároveň je prováděno vyhodnocování již ukončených evaluací.