Andullace studie

Stres

Studie stresu — účinky andulační masáže na fyziologické indikátory stresu

Úvod

V rámci velkoryse koncipované studie stresu na 500 lázeňských hostech se na začátku lázeňského pobytu zkoumaly účinky andulačních kmitů na indikátory stresu vegetativního nervového systému. Délka cesty a nezvyklé prostředí zanechaly u zkoumaných osob jasně zvýšený stresový statut. Ten bylo možné prokázat u více než 83 % zkoumaných klientů. Na základě tohoto poznatku bylo nasnadě snížit stresový faktor terapeutickými prostředky, aby se zlepšil pozitivní účinek pobytu v lázních. Jako vhodné se jevilo použití aktivního masážního systému (firma hhp, Karlsruhe).

Metodika

Hlavní důraz tohoto výzkumu byl kladen na vlivy, které má andulační masáž redukující stres (program 5) na sympatikus a parasympatikus. Průměrný věk lázeňských hostí obou pohlaví byl 62,4 let.

Stres a známky zotavení byly zjišťovány před ošetřením a po něm z frekvenčního spektra variability srdeční frekvence. To představuje činnost sympatiku a parasympatiku.

Vysoká aktivita sympatiku při sníženém statutu parasympatiku přitom představuje zvýšený stresový faktor.

K registraci echokardiogramu (EKG) byl použit telemedicínský měřicí systém Cluemedical od firmy Telovital, Vídeň. Po dobu 2 minut zaznamenané nezpracované EKG bylo poté zkoumáno z hlediska variability srdeční frekvence a poté podrobeno frekvenční analýze.

Obr. 1. Snížení markeru stresu po použití andulace

Obr. 2. 55-ti letý manažer před stimulací programem P5

Obr. 3. Po 15minutové stimulaci programem P5

Výsledek

Z 500 zkoumaných lázeňských hostí vykazovalo při vstupních vyšetřeních 415 hostů zvýšené parametry stresu. Lázeňští hosté s nízkými ukazateli stresu se analýzy nezúčastnili. Lázeňští hosté se zvýšeným faktorem stresu se studie zúčastnili dobrovolně a dali k tomu svůj souhlas. Parametry stresu je možné zobrazit na základě poměru plošných podílů nízkých (LF) a vysokých (HF) frekvencí v celém frekvenčním spektru a lze je vidět také na výšce amplitudy. Dodatečný pozitivní efekt masáže snižující stres se ukazuje již při analýze variability srdeční frekvence bezprostředně po použití. Variabilita srdeční frekvence stoupla v průměru o 28 %. To je samo o sobě již enormním zlepšení zdraví v kardiologickém smyslu, neboť čím vyšší je variabilita, tím je oběhový systém přizpůsobivější.

Při porovnání spektrálních podílů obou indikátorů před andulací a po ní je možné zjistit významnou redukci stresu o 44 %. Tak rychlé a významné snížení nebylo očekáváno. O to potěšitelnější je poznatek, že 15minutová andulační masáž vede k tomu, že se sníží stres. Další výzkumy s andulační masáží by měly následovat, aby se objasnily celkové účinky.