Andullace studie

O lymfatickém drenážním účinku

Studie o lymfatickém drenážním účinku andulačních masáží

Řešení

Období: červenec - září 2004
Provedení: v ambulantním rehabilitačním středisku u pacientů s městnáním lymfy
Vedoucí studie: Dr. Roland Stutz

Úvod

40 pacientů s městnáním lymfy z ambulantního rehabilitačního centra bylo v rámci průřezové analýzy randomizovaně rozděleno do dvou podskupin. Jedna skupina s 20 pacienty sloužila jako kontrolní skupina, zbývajících 20 pacientů bylo podrobeno vlastnímu ošetření. Všichni pacienti prošli stejným plánem ošetření. Rozdíl mezi oběma podskupinami spočíval výhradně v tom, že účinná skupina (1) prošla 20 minut trvající aplikací programu pro lymfatickou drenáž, zatímco skupina placebo (0) byla po stejnou dobu na identickém rehabilitačním lehátku, jehož funkce nebyla pacientům známa. Ve smyslu dvojité slepé studie nebylo ani vedoucímu zkoušky známo, jaký bezprostřední účinek měla matrace placebo.

Na základě rozmanité metodické formulace výzkumu zkoumat účinek lymfatické drenáže jsme vědomě usilovali o registraci všech myslitelných parametrů v souvislosti s možným přerozdělením tekutiny. Sem patřil záznam mobility postiženého kolenního kloubu pomocí izokinetické diagnostické stanice, rozdělení tekutiny v celém organismu pomocí 8kanálového analytického přístroje na bázi měření impedance, určení obvodu nohou měřicím pásmem s následným výpočtem objemu podle stanoveného Hanavanova vzoru, jakož i registrace subjektivního skóre bolesti pro zjištění možné změny.

Metodika

Na začátku výzkumu bylo provedeno měření obvodu nohy, subjektivní pocit bolesti, mobilita kolenního kloubu a analýza složení těla. Poté byli pacienti podle plánu randomizace podrobeni příslušnému ošetření. V návaznosti na to byly na počátku zjištěné parametry znovu zjišťovány ve stejném pořadí.

Věk Sk. 0
Sk. 1
40,1
37,3
let
Výška Sk. 0
Sk. 1
179,8
177,4
cm
Hmotnost Sk. 0
Sk. 1
79,6
76,5
kg
Podíl tuku Sk. 0
Sk. 1
20,8
18,8
%

Tab. 1. Antropometrické údaje zkoumaných osob

Výsledky

Shrneme-li výsledky předložené studie, získáme odpovídající obraz pozitivního účinku použití andulačních masážních programů na lymfatický systém člověka. Především u zkoumaných pacientů s městnáním lymfy na dolních končetinách, vyvolaným ortopedicko-traumatologickými zraněními, popř. operativními zásahy. Výsledky předložené studie ukazují u většiny parametrů významnou změnu charakteristik, které lze interpretovat jako drenážní účinek zkoumaného andulačního masážního lehátka u zkoumaných pacientů s městnáním v dolních končetinách. Sem patří přesun tekutin v nohách směrem k trupu, snížení příslušného obvodu, popř. objemu celé části končetiny (nohy) a s tím spojené zlepšení pohyblivosti kolenního kloubu.

Městnání lymfy

Na základě grafického zobrazení na obrázku 1 je možné demonstrovat, že v důsledku ošetření došlo v obou podskupinách ke snížení objemu tekutiny. V účinné skupině se ovšem objevuje značný pokles tělesné tekutiny v nohou. Ten je ve skupině placebo nevýznamný. To velice působivě dokazuje účinek andulační vibrační masáže na lymfatický systém.

Obr. 1. grafické zobrazení středních hodnot rozdílů před ošetřením a po něm. Zkoumané parametry udávají střední diferenční hodnoty vypočteného objemu pro levou nohu DIFFVOLL a pravou nohu DIFFVOLR obou podskupin (skupina 0=skupina placebo, skupina 1=účinná skupina).

Použití systému lymfatické drenáže masážního lehátka hhp u pacientů s městnáním lymfy v dolních končetinách vede k významnému snížení objemu tekutiny na postižené noze.

Mobilita

Zajímavé je také snížení objemu nohou na základě sníženého obvodu se změnami, které se daly očekávat na základě trendu analýzy tělesné tekutiny k posunu tekutiny z nohou k tělu. Podstatně zvýšená pohyblivost kolenního kloubu na příslušné noze podtrhuje účinek lymfatické drenáže o to výrazněji, že dosažený efekt se ve skupině placebo neobjevil (obr. 2).

Obr. 2. grafické zobrazení středních hodnot rozdílů před a po ošetření. Zkoumané parametry udávají střední diferenční hodnoty mobility kloubů ve flexi rovnající se pohybu DMFLEX a v extenzi DMEXT u obou podskupin (skupina 0=skupina placebo, skupina 1=účinná skupina).

Použitím programu lymfatické drenáže masážního lehátka hhp u pacientů s městnáním lymfy v dolních končetinách se zlepšila pohyblivost kolenního kloubu.

Po individuálním vytvoření diferenčních hodnot se ukazuje jednoznačné regulační chování parametru mobility kloubů na základě andulačního použití masáže. Zatímco na obou grafech (obr. 2) vykazuje skupina placebo (skupina 0) téměř nezměněnou mobilitu, účinná skupina (skupina 1) vykazuje podstatné zvýšení mobility kloubu v obou směrech pohybu - flexi (levý obrázek) a extenzi (pravý obrázek). Tento výrazný rozdíl je dán ošetřením na masážním lehátku, neboť z počátku nebyly zjištěny žádné vstupní rozdíly mezi podskupinami a plán pokusu předpokládal pro obě skupiny stejné procedury, až na toto ošetření. Zvýšení mobility kolenního kloubu především ve flexi (obr. 2, levá strana) vede k závěru o zmenšení otoku ve vnitřním prostoru kolena, které bylo vyvoláno stimulací toku lymfy při ošetření. Logickým se jeví trend zvětšení tekutiny v trupu u účinné skupiny. Zde nastupuje významná souvislost mezi snížením bolesti a zvýšenou mobilitou kolenního kloubu ve směru flexe s hodnotou korelace r=-.76. V důsledku toho byla po rozpuštění lymfatického otoku v účinné skupině zjištěna zvýšená mobilita, která je provázena snížením bolesti v postiženém kloubu.

Snížení bolesti

Při statistickém ověření hypotézy se ukazuje podstatné snížení bolesti, vyvolané pouze použitím masážního lehátka hhp. Skupina placebo reguluje sice svůj pocit bolesti stejným směrem, ale tato malá změna není významná (obr. 3). Tím zajímavější je skutečnost, že před aplikací nebyl mezi oběma skupinami v pocitu bolesti žádný významný rozdíl.

Obr. 3. Grafické zobrazení středních hodnot rozdílů subjektivního skóre bolesti. Zkoumané parametry udávají střední diferenční hodnoty zjištěného skóre bolesti před ošetřením a po něm u obou podskupin (skupina 0=skupina placebo, skupina 1=účinná skupina).

Shrnutí

Rozmanité pozitivní účinky stimulovaného lymfatického systému nejsou ještě v plném rozsahu dostatečně prozkoumány. Takže je možné, že andulační masážní lehátko hhp může u mnoha dalších obtíží vést k jejich zmírnění.

Dále je třeba iniciovat podrobné zkoumání principu působení andulačních kmitů na nejrůznější vrstvy tkání. Odkazy ze základního výzkumu to mohou jen podnítit.

Díky použití programu lymfatické drenáže masážního lehátka hhp u pacientů s městnáním lymfy v dolních končetinách se snížil pocit bolesti.