Andullace studie

Mořská nemoc

Studie mořské nemoci ‐ možnosti nemedikamentózní léčebné metody

Řešení

Biomed GbR
Laboratoř pro biomechanické diagnózy

Uvedení do problému

Pod mořskou nemocí (kinetózou) se rozumí veškeré reakce člověka na pohyby a zrychlení, které jsou pro něj nezvyklé, především na lodích. Mořská nebo cestovní nemoc může postihnout každého, v cca 90 % případů zmizí příznaky po dvou až třech dnech. Při předcházení kinetóze často pomáhají jednoduché rady.

Použití léků, především jako prevence, je mezi odborníky sporné - nejen kvůli částečně značným vedlejším účinkům. Mořská nemoc byla zvlášť zkoumána kvůli mnoha tisícům postižených u námořnictva. Přesný mechanismus působení není dodnes známý. Má to co dělat s rozpornými informacemi z oka a rovnovážného orgánu do mozku a jejich vyhodnocením, jakož i se zvýšenou citlivostí rovnovážného orgánu (Asiaté jsou statisticky častěji postiženi) a nepříznivými celkovými okolnostmi, jako je strach a obsah žaludku, požívání alkoholu během jízdy, ale i před ní, kouření, nedostatek spánku, stres kvůli konfliktům na palubě nebo kvůli fyzickým problémům (horko, chladno, chřipka, menstruace).

Pro výzkum fyziologických procesů při mořské nemoci existují například v Hershey Medical Center v Pensylvánii simulátory vyvolávající mořskou nemoc. Po vystižení přizpůsobovacích reakcí při vzniku mořské nemoci a v jejím průběhu se skupina výzkumníků snažila prostředky dálněvýchodních akupunkturních, popř. akupresurních, metod zmírnit nepříjemné projevy mořské nemoci.

Výzkumné úkoly

Vedle rozsáhlého úsilí farmaceutického průmyslu pokrýt trh s mořskou nemocí jejich výrobky se ozývá stále více hlasů, aby se mořská nemoc netlumila léky, ale cílenou přípravnou terapií, popř. doporučení pro chování, či aby se jí tak dokonce předcházelo. Sem patří také metody cíleného podráždění tělesných senzorů. Senzory bolesti, tlaku a polohy je možné po krátkodobé iritaci desenzibilizovat. Jako účinná metoda se ukázala lékařská aplikace andulace. Vysokofrekvenční kmitání je možné předávat lidskému tělu jak vestoje (Human Mobility), tak vleže (andulační masáž hhp) po dobu několika minut.

Při frekvencích nad 25 Hz jsou tělu vlastní senzory přetíženy (overload) obrovskou hustotou podráždění, takže sama vzniká bezprostřední odolnost vůči bolesti. Pokusy s dospělými dobrovolníky mužského pohlaví prokázaly účinnost předchozího masážního ošetření na odolnost vůči spouštěcím mechanismům mořské nemoci.

Metodika

Této studie se zúčastnilo 86 zdravých studentů - dobrovolníků. Byli rozděleni do 3 podskupin. Skupina 1 sloužila jako skupina kontrolní a nedostala žádné ošetření pro desenzibilizaci. Skupina 2 byla po dobu 10 dní každodenně 15 minut desenzibilizována vestoje, přístrojem od firmy Human Mobility. Skupina 3 prošla každodenním ošetřením pro desenzibilizaci za pomoci masážního lehátka od firmy hhp vleže. Na začátku a na konci 10denního pokusu navštívili všichni účastníci ze tří různých skupin simulátor/buben (s odkazem na pokusy v Hershey Medical Center, Pensylvánie), aby se vyvolaly příznaky mořské nemoci. Hned po vyvolání příznaků mořské nemoci simulátorem byly změřeny fyziologické parametry a byl vyplněn dotazník týkající se pocitů. Přímé interferenční statistické srovnání tří podskupin bylo provedeno za pomoci varianční analýzy a bylo založeno na rozdílových hodnotách, vypočtených ze srovnání údajů předtím/potom. Fyziologické parametry jako srdeční frekvence, krevní tlak, schopnost koordinace a teplotu pokožky kontrolovala zdravotní asistentka a sledoval lékař. Dotazník citlivosti zaznamenával subjektivní reakce testovaných osob ohledně únavy, slabosti, nevolnosti, závratě a nucení na zvracení na úrovni intervalové stupnice, za pomoci vizuální analogové stupnice. Výsledky opětovného testu po skončení 10 dní trvající fáze desenzibilizace byly zaneseny bez znalosti hodnot z prvního testu.

Fyziologické parametry

Zatímco kontrolní skupina bez desenzibilizace vykazovala i při druhém zkoumání téměř stejné hodnoty příznaků po vyvolání mořské nemoci, u obou skupin s desenzibilizací metodou lékařské andulační masáže se fyziologické parametry změnily pozitivně a velmi výrazně. Silný nárůst srdeční frekvence a krevního tlaku při vyvolání mořské nemoci bylo možné značně zmírnit. To se projevuje poklesem střední srdeční frekvence ve skupinách 2 a 3 o 19,3 popř. 18,7 tepů za minutu (obr. 1). Totéž platí pro růst krevního tlaku (obr. 2), který byl v důsledku desenzibilizace u skupiny 2 s -42,7 a u skupiny 3 s -39,8 podstatně nižší.

Obr. 1. Zobrazení změn střední srdeční frekvence po 10 dní trvající fázi desenzibilizace pomocí metody lékařské andulační masáže.

Obr. 2. Zobrazení změn průměrných hodnot krevního tlaku po 10 dní trvající fázi desenzibilizace pomocí metody lékařské andulační masáže.

Zatímco u kontrolní skupiny nebyl ve schopnosti koordinace žádný rozdíl, obě ošetřené skupiny vykazují podstatné zlepšení testovaného výkonu. Fáze desenzibilizace s lékařským ošetřením vleže a vestoje vedla ke značné rezistenci vůči symptomu oslabené schopnosti koordinaci při mořské nemoci.

Obr. 3. Zobrazení změn hodnot, dosažených v testu koordinace po 10 dní trvající fázi desenzibilizace pomocí metody lékařské andulační masáže.

Méně zjevné byly výsledky subjektivních pocitů jako je únava, slabost, nevolnost, závrať, nucení na zvracení. Zde byly zaznamenány pouze malé změny, pod hranicí významnosti.

Shrnutí

Dosavadní výsledky desenzibilizace mořské nemoci pomocí andulačních masáží jsou ohledně fyziologických parametrů prokazatelné, přičemž nebylo možné zjistit převahu jedné z obou konkurenčních metod. Jak andulace vestoje, tak vleže se zdá být prospěšnou v boji proti mořské nemoci. Pro desenzibilizaci je ještě důležitá časově blízká aplikace těchto metod krátce před zahájením cesty.

Při vzniku příznaků mořské nemoci (viz kontrolní skupina) vykazuje andulační masáž vleže v porovnání s masáží vestoje větší přínos pro uživatele. V návazné studii vykázali členové kontrolní skupiny významně větší pokles obtíží v kratší době, pokud se podrobili andulaci na masážním lehátku hhp. To mluví ve prospěch přímého použití masážního lehátka při vzniku mořské nemoci.

Obr. 4. Pokles příznaku nevolnosti po různých aplikacích.

Také vzhledem k domácímu použití či dokonce použití přímo na palubě se sklopné masážní lehátko hhp jeví jako výhodnější, než těžký přístroj Human Mobility, který je kvůli jeho rozměrům na palubě jen velice těžké umístit. Jsou ovšem třeba další rozsáhlé studie, aby bylo možné důkladně prozkoumat mořskou nemoc a boj s ní.